درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ اسفند ۱۲, چهارشنبه

کار های بزرگ کله کنده نمی خواهد

مغز فعال می خواهد.
این رسم بظاهر ساده بار علمی عظیمی دارد.
این کار علمی محصول فکر امروز این کودک است
تمام دانشمندان در قید حیات امروز در مقابل آن زانو بر زمین زده اند
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: