درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

علم و دانش ریاضی در سطح جهان سقوط کرده است.: سخنی بی جسورانه و عالمانه

علم و دانش ریاضی در سطح جهان سقوط کرده است.: سخنی بی جسورانه و عالمانه: در این ترسیم که باستاره و پرگار انجام شده است . طو.ل کمان 90 درجه AD با ط.ول خط راست AD کاملا" برابر نقطه به نقطه است . ثابت کنید من...

سخنی بی جسورانه و عالمانه

در این ترسیم که باستاره و پرگار انجام شده است .
طو.ل کمان 90 درجه AD با ط.ول خط راست AD کاملا" برابر نقطه به نقطه است .
ثابت کنید من اشتباه می کنم .
توهین و اهانت نکنید . علمی ثابت کنید.
www.dinbali.com

علم و دانش ریاضی در سطح جهان سقوط کرده است.: در این ترسیم باستاره و پرگار

علم و دانش ریاضی در سطح جهان سقوط کرده است.: در این ترسیم باستاره و پرگار: در این ترسیم با ستاره و پرگار طول خط راست ( BA+AA ) 3.154700538 برابر خط راست OD است. ثابت کنی من اشتباه می کنم. www.dinbali.com

در این ترسیم باستاره و پرگار

در این ترسیم با ستاره و پرگار طول خط راست ( BA+AA )
3.154700538 برابر خط راست OD است.
ثابت کنی من اشتباه می کنم.
www.dinbali.com

علم و دانش ریاضی در سطح جهان سقوط کرده است.: دراین ترسیم هندسی

علم و دانش ریاضی در سطح جهان سقوط کرده است.: دراین ترسیم هندسی: در این ترسیم هندسی با ستاره و پرگار من کمان 270 درجه را به دو خط راست بازاویه 60 درجه تبدیل کرده ام شما اعداد مربوط به این ترسیم را به من...

دراین ترسیم هندسی

در این ترسیم هندسی با ستاره و پرگار من کمان 270 درجه را به دو خط راست
بازاویه 60 درجه تبدیل کرده ام
شما اعداد مربوط به این ترسیم را به من نشان دهید
www.dinbali.com

علم و دانش ریاضی در سطح جهان سقوط کرده است.: من با این ترسیم هندسی به شما خط راست و منحنی را نش...

من با این ترسیم هندسی به شما خط راست و منحنی را نشان می دهم

شما هم به من عدد مستقیم و عدد منحنی را نشان دهید./
www.dinbali.com

علم و دانش ریاضی در سطح جهان سقوط کرده است.: رادیکال 2 .عدد است

علم و دانش ریاضی در سطح جهان سقوط کرده است.: رادیکال 2 .عدد است: رادیکال 2 عدد مطلق است . رادیکال دو خط نیست . و نمی تواند خط شود خط  و عدد دو مقوله متفاوت اند. www.dinbali.com

رادیکال 2 .عدد است

رادیکال 2 عدد مطلق است .
رادیکال دو خط نیست . و نمی تواند خط شود
خط  و عدد دو مقوله متفاوت اند.
www.dinbali.com