درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۶ دی ۲, شنبه

Science and mathematics in the world has collapsed: دو دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری لوایح دفاعیه فرن...

Science and mathematics in the world has collapsed: دو دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری لوایح دفاعیه فرن...: در لوایح دفاعیه این دومکان پلید آنقدر دروغ ها تابلو بود که دیوان عدالت نپذیرفت. pi=3.154700538379

نخبه جوان عضو انجمن ریاضی این گواهی که رد شد و دیوان عدالت اداری تویش رید چه به درد تو می خورد.

نخبه جوان نه آنکه توانستی کتاب علمی فنی تحقیقی تخصصی مرا بی اعتبار کنی.
گواهی صادره قلابی هم تویش ریده شد.
چه کسی اینجا ضرر کرد؟
pi=3.154700538379Science and mathematics in the world has collapsed: دو دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری لوایح دفاعیه فرن...

Science and mathematics in the world has collapsed: دو دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری لوایح دفاعیه فرن...: در لوایح دفاعیه این دومکان پلید آنقدر دروغ ها تابلو بود که دیوان عدالت نپذیرفت. pi=3.154700538379

دو دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری لوایح دفاعیه فرنگستان و وزارت علوم را رد کرد و نپذیرفت

در لوایح دفاعیه این دومکان پلید آنقدر دروغ ها تابلو بود که دیوان عدالت نپذیرفت.
pi=3.154700538379