درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ فروردین ۸, یکشنبه

Science and mathematics in the world has collapsed: نو آوری دکارت با محور مختصات شبیه نوآوری ارشمیدس ب...

Science and mathematics in the world has collapsed: نو آوری دکارت با محور مختصات شبیه نوآوری ارشمیدس ب...: این دو نفر با این نو آوری های بی ثمر و بی اساس حماقت و بلاهت خود راثابت کرده اند. دانش و علم ریاضی در طول تاریخ سیر قهقرائی پیموده است. ه...

نو آوری دکارت با محور مختصات شبیه نوآوری ارشمیدس با خط کش دو نشان است .

این دو نفر با این نو آوری های بی ثمر و بی اساس حماقت و بلاهت خود راثابت کرده اند.
دانش و علم ریاضی در طول تاریخ سیر قهقرائی پیموده است.
هندسه به سبب تجریدی شهودی بودن سراسر مملو از کشفیات است
اما
حساب به دلیل تجریدی صرف بودن مستلزم تئوری و نظریه است .
نظریه و تئوری همواره در معرض رد و ابطال است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538


۱۳۹۵ فروردین ۶, جمعه

VIDEO0183 pi=3.154700538379

VIDEO0061pi=3.154700538379

VIDEO0182 pi=3.154700538379

VIDEO0181pi=3.154700538379

دانشمندان .ریاضیدانان بلبل صفت در قید حیات جهان را خاموش و بی صدا کرده ام

محور مختصا ت دکارتی را کشیده ام .
خط مستقیمp O به مختصات  1+ و1-است .پس نیمساز زاویه قائئمه است .وتر کمان 90 درجه است .
طول آن رادیکال 2 متر است .
به تعداد نقطه موجود در این خط راست ..روی محور طول ها باید نقطه وجود داشته باشد و ما  باید بتوانیم برای هر یک از آن نقاط موجود
مختصات تعین کنیم .این هنر جبر است .و برای همین منظور مختصات تعریف کرده ایم.
دانشمند آن نقاط را با مختصات به من معرفی کن.. عدد در مقابل نقطه کم می آید..
دانشمند روی محور طول ها خطی به اندازه خط Op به من نشان بده .
دانشمند با  پرگار خط OP  رادوران می دهد .خط OP به مختصات 1- 0 را نشان می دهد.
در شکل ترسیمی کمان 90 درجه ای وجود دارد..تظیر خط راست OP از تعدادی نقطه پدید آمده است.
به ازاء هر نقطه آن روی محور نقطه ای باید وجود داشته باشد
ریاضی دان جبریست .
برای هریک از نقاط مختصاتی به من معرفی کن.
نقطه q
به مختصات 1+و 1+است . مختصات این نقطه روی محور را به من معرفی کن.
طول آن خط مستقیم را هم معین کن .
دانشمند . ریاضیدان خود را کثیف کرده است.زبان در دهان ندارد..نفس اش بالا نمی آید.
دارد جان می کند..همه جهانیان که جمع شوند هیچ کمکی به ان نمی توانند بکنند
www.dinbali.com
pi=3.154700538

VIDEO0179 pi=3.154700538379

VIDEO0177 pi=3.154700538379

Science and mathematics in the world has collapsed: حساب به اندازه نقطه در هندسه عدد ندارد

Science and mathematics in the world has collapsed: حساب به اندازه نقطه در هندسه عدد ندارد: محور مختصات برای این بوجود آمده است که جایگاه نقاط موجود در صفحه رابا طول و عرض مشخص و معین نماید.. این مداخله در هندسه است. روی محور مخت...

۱۳۹۵ فروردین ۵, پنجشنبه

حساب به اندازه نقطه در هندسه عدد نداردمحور مختصات برای این بوجود آمده است که جایگاه نقاط موجود در صفحه رابا طول و عرض مشخص و معین نماید..
این مداخله در هندسه است.
روی محور مختصات نمی توان برای هر نقطه از محور عددی معرفی نمود .
پس محور مختصات در هندسه کاربرد ندارد .
محور مختصات دکارتی یک نظریه است که در جبر بوجود آمده است .
این محور هیچ ارتباطی به هندسه ندارد.
در ازاء هر نقطه از این کمان باید نقطه ای روی محور مختصات موجود باشد.
دو نقطه G -T  روی کمان نقاط ازائی شان کجا است؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538

VIDEO0170 pi=3.154700538379

VIDEO0171pi=3.154700538379

VIDEO0173 pi=3.154700538379

VIDEO0173 pi=3.154700538379

۱۳۹۵ فروردین ۴, چهارشنبه

VIDEO0007

Science and mathematics in the world has collapsed: این اشخاص یک مسئله بسیار مهم هندسی را غبر از روش ه...


Science and mathematics in the world has collapsed: این اشخاص یک مسئله بسیار مهم هندسی را غبر از روش ه...: در هندسه موضوع فوق العاده مهمی وجود دارد که باید بهر طریقی شده  حل شود.. آن موضوع مقایسه طول محیط دایره با طول قطر دایره است. 1) Archimed...

این اشخاص یک مسئله بسیار مهم هندسی را غبر از روش هندسی حل کرده اند.

در هندسه موضوع فوق العاده مهمی وجود دارد که باید بهر طریقی شده  حل شود..
آن موضوع مقایسه طول محیط دایره با طول قطر دایره است.
1) Archimedes کسر 22/7 >pi>213/71 
5 ضلعی . 6 ضلعی .8 ضلعی منتظم
2)Ptoleny    pi= 3.1416
3) Francois Viete از رادیکال ها
4)  Sir Isaac Newton از راه مثلثات
5) John Wallis از راه سری نویسی
6) James Gregory از راه سری نویسی
7) Gottfried Leibniz از راه انتگرال
8) John machin از راه مثلثات
9) William Shanks از راه مثلثات
10) Leonard Euler
11) Johann Lambert
12) Adrien Marie Legendre
13 ) Ferdinand Von Lindemann
14) John Louis Von Nrumann
15) Akira Haraguchi

www,dinbali.com
pi=3.154700538379


Science and mathematics in the world has collapsed: جبر علم نیست .یک نوع از روش های حل مسئله حساب است ...Science and mathematics in the world has collapsed: جبر علم نیست .یک نوع از روش های حل مسئله حساب است ...: عالمان و دانشمندانی که مغز یک گنجشک از مغز شما بزرگ تر و فعال تر است . چرانمی فهمید؟ جبر علم نیست. جبر یک نوع از روش های حل مسئله حساب ا...

جبر علم نیست .یک نوع از روش های حل مسئله حساب است .

عالمان و دانشمندانی که مغز یک گنجشک از مغز شما بزرگ تر و فعال تر است .
چرانمی فهمید؟
جبر علم نیست.
جبر یک نوع از روش های حل مسئله حساب است .
جبر هیچ ارتباطی با هندسه ندارد..
جبر هیچ جایگاهی در هندسه ندارد. .
جبر فقط برای در یوزگی به هندسه مراجعه می کند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379Hassan Dinbali 18 (Captioned)

۱۳۹۵ فروردین ۳, سه‌شنبه

VIDEO0167 pi=3.154700538379

Hassan Dinbali 13

VIDEO0163

Science and mathematics in the world has collapsed: محاسبه نسبت محیط دایره به قطر دایره ( C / d ) از ط...

Science and mathematics in the world has collapsed: محاسبه نسبت محیط دایره به قطر دایره ( C / d ) از ط...: 1) علم و دانش ریاضی در چنگال غول های حماقت و بلاهت جهان اسیر اند. . 2) دانش و علم ریاضی در طول تاریخ سیر قهقرائی راپیموده است . 3) سال ها...

محاسبه نسبت محیط دایره به قطر دایره ( C / d ) از طریق جبر . هندسه تحلیلی .حساب دیفرانسیل و انتگرال محال و ممتنع است .

1) علم و دانش ریاضی در چنگال غول های حماقت و بلاهت جهان اسیر اند. .
2) دانش و علم ریاضی در طول تاریخ سیر قهقرائی راپیموده است .
3) سال ها است در جستجوی طالب علم و دانش حقیقی هستم .زیاد گشته ام کم یافته ام .
4)مغز کار نکند .جبران اش را شکم می کند .
5) وقتی دهان دانشمندی بسته شود و سکوت کند. . درب دانشکاه های جهان بسته شده است.
حسن دینبلی از معدود هندسه دانان برجسته جهان
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


VIDEO0158 pi=3.154700538379

۱۳۹۵ فروردین ۱, یکشنبه

Hassan Dinbali 1

Hassan Dinbali 20

VIDEO0153 pi=3.154700538379

VIDEO0152pi=3.154700538379

VIDEO0151 pi=3.154700538379

VIDEO0150 pi=3.154700538379

VIDEO0149 pi=3.154700538379

VIDEO0148 pi=3.154700538379

VIDEO0147pi=3.154700538379

VIDEO0066 pi=3.154700538379

VIDEO0064 pi=3.154700538379

VIDEO0063 pi=3.154700538379

VIDEO0056 pi=3.154700538379

VIDEO0056 pi=3.154700538379

Science and mathematics in the world has collapsed: جبر یکی از متفرعات کم ارزش ریاضی است

Science and mathematics in the world has collapsed: جبر یکی از متفرعات کم ارزش ریاضی است:  کم کاری مغز را شکم جبران می کند از معدود هندسه دانان برجسته جهان . www.dinbali.com pi=3.154700538

جبر یکی از متفرعات کم ارزش ریاضی است

 کم کاری مغز را شکم جبران می کند
از معدود هندسه دانان برجسته جهان .
www.dinbali.com
pi=3.154700538