درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ فروردین ۴, چهارشنبه

این اشخاص یک مسئله بسیار مهم هندسی را غبر از روش هندسی حل کرده اند.

در هندسه موضوع فوق العاده مهمی وجود دارد که باید بهر طریقی شده  حل شود..
آن موضوع مقایسه طول محیط دایره با طول قطر دایره است.
1) Archimedes کسر 22/7 >pi>213/71 
5 ضلعی . 6 ضلعی .8 ضلعی منتظم
2)Ptoleny    pi= 3.1416
3) Francois Viete از رادیکال ها
4)  Sir Isaac Newton از راه مثلثات
5) John Wallis از راه سری نویسی
6) James Gregory از راه سری نویسی
7) Gottfried Leibniz از راه انتگرال
8) John machin از راه مثلثات
9) William Shanks از راه مثلثات
10) Leonard Euler
11) Johann Lambert
12) Adrien Marie Legendre
13 ) Ferdinand Von Lindemann
14) John Louis Von Nrumann
15) Akira Haraguchi

www,dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: