درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ خرداد ۵, چهارشنبه

Hassan Dinbali 18 (Captioned)

Science and mathematics in the world has collapsed: VIDEO0177 pi=3.154700538379

Science and mathematics in the world has collapsed: کسر 22/7 ارشمیدس اصلاح شد.

Science and mathematics in the world has collapsed: کسر 22/7 ارشمیدس اصلاح شد.: ارشمیدس بعلت دسترسی نداشتن به وسائل دقیق اندازه گیری pi را میان دو کسر 22/7 و 223/71 قرار داده است کسر اصلاح شده ارشمیدس این است : 22.082...

کسر 22/7 ارشمیدس اصلاح شد.

ارشمیدس بعلت دسترسی نداشتن به وسائل دقیق اندازه گیری pi را میان دو کسر 22/7 و 223/71 قرار داده است
کسر اصلاح شده ارشمیدس این است :
22.0829/7
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube

Science and mathematics in the world has collapsed: VIDEO0171pi=3.154700538379

Science and mathematics in the world has collapsed: VIDEO0173 pi=3.154700538379

Science and mathematics in the world has collapsed: VIDEO0173 pi=3.154700538379

Science and mathematics in the world has collapsed: Science and mathematics in the world has collapsed...

Science and mathematics in the world has collapsed: Science and mathematics in the world has collapsed...: Science and mathematics in the world has collapsed: این اشخاص یک مسئله بسیار مهم هندسی را غبر از روش ه... : در هندسه موضوع فوق العاده ...

Science and mathematics in the world has collapsed: Science and mathematics in the world has collapsed...

Science and mathematics in the world has collapsed: Science and mathematics in the world has collapsed...: Science and mathematics in the world has collapsed: این اشخاص یک مسئله بسیار مهم هندسی را غبر از روش ه... : در هندسه موضوع فوق العاده مهمی و...

Science and mathematics in the world has collapsed: Science and mathematics in the world has collapsed...

Science and mathematics in the world has collapsed: Science and mathematics in the world has collapsed...: Science and mathematics in the world has collapsed: جبر علم نیست .یک نوع از روش های حل مسئله حساب است ... : عالمان و دانشمندانی که ...

Science and mathematics in the world has collapsed: Hassan Dinbali 18 (Captioned)

Science and mathematics in the world has collapsed: Hassan Dinbali 13

Science and mathematics in the world has collapsed: Hassan Dinbali 13