درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۵ فروردین ۵, پنجشنبه

حساب به اندازه نقطه در هندسه عدد نداردمحور مختصات برای این بوجود آمده است که جایگاه نقاط موجود در صفحه رابا طول و عرض مشخص و معین نماید..
این مداخله در هندسه است.
روی محور مختصات نمی توان برای هر نقطه از محور عددی معرفی نمود .
پس محور مختصات در هندسه کاربرد ندارد .
محور مختصات دکارتی یک نظریه است که در جبر بوجود آمده است .
این محور هیچ ارتباطی به هندسه ندارد.
در ازاء هر نقطه از این کمان باید نقطه ای روی محور مختصات موجود باشد.
دو نقطه G -T  روی کمان نقاط ازائی شان کجا است؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538

۱ نظر: