درباره من بنیانکذار هندسه مدرن درجهان

۱۳۹۶ مرداد ۶, جمعه

علم و دانش ریاضی در چنگال گاوریش های جهان گرفتار است

هیچ کس هندسه را نمی شناسد .همه به جبر بی هویت روی آورده اندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر